Welzijn Nieuwe Stijl

VraagWijzer realiseert de invulling van de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl met de drie schakels volgens het Dordtse model:

  1. Het InformatiePunt
  2. Het Sociaal team
  3. Het netwerk

Bij deze aanpak wordt Synergie© gerealiseerd voor de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.

Synergie© is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. VraagWijzer gebruikt deze definitie voor een concept waarin oude en nieuwe gemeentelijke beleidsontwikkelingen samen komen en met elkaar een win-win situatie gaan kenmerken.

Afhankelijk van de grootte van de gemeente kunnen de onderstaande onderdelen voor de gehele gemeente of voor een wijk gerealiseerd worden.

Het InformatiePunt
Het InformatiePunt is een Wmo-loket, WijkInformatiePunt of andersoortig informatiepunt. Hier wordt informatie, advies en ondersteuning geboden. Er kan een knip zijn tussen vraagverkenning (door vrijwilligers, receptie en baliemedewerkers) en vraaggestuurde vraagverheldering à la De Kanteling (door consulenten).  Er is sprake van een klantgerichte benadering volgens de drie principes van VraagWijzer: begrijpen, wijzen, regelen. Het aanbod van de producten is breed (wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid) en de knip voor de diensten is diep (van meldingen tot vraagopvolging).

Het Sociaal team
Het sociaal team biedt allerhande vormen van daadwerkelijke ondersteuning. Het sociaal team is een samenvoeging van een aantal professionals voor maatschappelijke ondersteuning. In Het Gesprek wordt duidelijk op welke levensdomeinen vragen of problemen spelen. Er wordt zo snel mogelijk (en bij voorkeur direct) een begin gemaakt met het gezamenlijk met de burger aanpakken van de meest dominante problematiek. Het traject kan, afhankelijk van de omvang en ernst van de problematiek, verdeeld worden in vier fasen:

  1. Inventarisatiefase: het in kaart brengen van vragen en problemen in de levensdomeinen
  2. Stabilisatiefase: het stabiliseren van de omstandigheden in de woon- en leefsituatie
  3. Uitvoeringsfase: volgens een Plan van Aanpak gezamenlijk oppakken van vragen, problemen en uitdagingen
  4. Optimalisatiefase: optimaliseren van het niveau van participatie

Bij enkelvoudige, eenvoudige vragen kan één gesprek afdoende zijn. Als er sprake is van meer complexe problematiek worden alle vier de fasen doorlopen en is er langerdurende ondersteuning.

Het netwerk
Het netwerk bestaat uit een groep professionals die niet aan het sociaal team deelnemen, maar wel stedelijk of regionaal diensten en producten aanbieden die relevant zijn voor de burgers in het gebied. In het netwerk is bekend wie welke diensten en producten aanbiedt en wordt zo optimaal mogelijk samengewerkt bij het oppakken van vragen en problemen.

Onlangs gepubliceerd: notitie Welzijn Nieuwe Stijl volgens het Dordtse model: het concept van Synergie©